İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ


Sınav İlkokullarında Tam Öğrenme Modelli Eğitim Yaklaşımı uygulanmaktadır. Öğrencilerin yetenekleri ile birlikte kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayan eğitim sisteminin yanında,‘THE OKUL Değerler Eğitimi’ üzerine kurulan okulumuzda öğrencilerimizin saygılı, hoşgörü sahibi, empati kurabilen,dürüst ve sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmek amaçlanır.
 
Sınav  İlkokullarında öğrencilerimize, eleştirel ve yaratıcı düşünme, oluşturulan düşüncenin geliştirilmesi ve farklı şekillerde kullanılması, problem çözme, problemin çözümünde farklı yollar deneme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, mantıksal çıkarımlarda bulunma, araştırma, sorgulama, sosyal ve girişimci olma gibi becerilerin kazandırılması hedeflenir. Sınav Kolejleri teknolojinin tasarlamak ve üretmek için kullanıldığı, 21. yüzyıl becerilerine sahip çağdaş bireyler yetiştiren köklü ve kurumsal  bir okuldur.
 
SARMAL VE TEKRARLARA DAYANAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

Sınav İlkokulu Anadil ve İngilizce eğitiminde, sarmal ve tekrara dayanan öğretim şekli benimsenmektedir. Sarmal ve tekrarlara dayanan öğretim sisteminde, ana kavramlar temelinde oluşturulan ders programları, zorluk seviyelerinin aşamalı olarak artması ile beraber, öğrenilen kavramların sürekli tekrarını ifade eden bir yaklaşım sergilemektedir.
 
 
Öğrenciye kendi düzeylerinde öğretilen yeni kavramlar, artan zorluk derecelerine göre kademelendirilmekte ve öğrencilerin zaman içerisinde daha derin ve kalıcı bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. Düzenli tekrarlara dayanan  öğrenme sürecinde,  öğrencilere verilen konular  her seferinde daha derinlemesine işlenir. Tekrar edilen bilgiler bir önceki öğrenilen bilginin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine bağlıdır. Sarmal program ile işlenen konular öğrenmede kalıcılık sağlamaktadır. Belirli bir düzen ve sistem içinde ilerleyen ders programları bir zincir gibi birbirini takip ederek ilerler. Her yeni konu, eski konu temelinden ilerlemektedir. Böylelikle tekrar edilen konu bir süre sonra beyinde kalıcı olarak kalmaktadır.
 

 
Sarmal ve tekrarlara dayanan öğretim sisteminde, işlenen konuların kapsamlarının gitgide genişletilmesi esasına dayanmaktadır. Yeni öğrenilecek konular, önceki öğrenmelerle ilişkilendirilir ve bağ kurularak işlenmektedir. Öğrenme konuları zamanı ve yeri geldikçe ardışık düzende ilerler. Konu içerikleri her tekrarda minimal derinlik, soyutluk ve karmaşıklıkta verilerek öğrencilerin sabırla, özenle, dikkatle çalışması sağlanmaktadır.

Sınav İlkokulları ‘Side to Side’ eğitimi ile İngilizce öğretimini garantilemektedir. Çift dilde akademik uluslararası başarıları bulunan okulumuz, öğrencileri motive eden, güçlü, alanında profesyonel, farklı öğretme stratejilerini geliştirebilen öğretmen kadrosu ile öğrencilerimize vizyon kazandırmaktadır.
 

 
 
DİL BECERİLERİ TAKİP SİSTEMİ

Sınav İlkokullarında Anadil programı çerçevesinde, öğrencilerimizin, birinci sınıftan itibaren okuma grafikleri ile dil becerilerini kullanma ve geliştirme yetenekleri, belirli aralıklarla alınan grafik ve çekimlerle kayıt altına alınmaktadır. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma çalışmalarının yapıldığı etkinliklerde öğrencilerin kelime dağarcıklarının zenginleşmesi hedeflenir. Duygu ve düşüncelerin doğru ve anlaşılır şekilde ifade etme yeteneği kazandırılır.
 
Dil Becerileri Takip Sistemi ile öğrencilerin dil becerileri kazanımları ve ilerlemeleri birebir takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. İlkokul 4. sınıfa kadar grafik değerlendirme sonuçları doğrultusunda, ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar dil gelişim çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar her öğrencinin akademik anlamda kazanmaları gereken doğru ve hızlı okuma becerilerini içermektedir.
 
Sınav İlkokullarında öğrencilerin dil becerileri kazanımları gündelik yaşamda kendi fikirlerini açık ve özgür olarak ifade edebilecekleri uygun ortamlar hazırlanarak geliştirilmektedir. Anadil eğitimi ile eşzamanlı olarak yürütülen İngilizce eğitimin programında da aynı şekilde dili kullanma becerileri ve kelime zenginliğinin kazanılması sağlanmaktadır.

STEM ÇALIŞMALARI
 
Sınav İlkokullarında verilen STEM eğitimi ile öğrencilere gerçek hayatla ilişkisi bulunan bir problem verilerek onları araştırma yapmaya, üretmeye, ürettikleri prototipleri sunmaya ve buldukları çözümün iyi ve pozitif sonuçlar getireceğine ikna etmeye doğal bir süreç olarak yönlendirilirler. Sınav İlkokulları STEM çalışmalarında öğrencilerin aktif katılımı ile teorik bilgiler kalıcılık sağlar. Problem çözmeden, araştırmaya, tasarımdan prototip oluşturmak  için malzeme seçimine kadar bir çok aşamaları olan STEM çalışmaları uygulama ve gerçekleştirilmesi bakımından sabır gerektiren bir süreçtir. Bu süreç dahilinde öğrencilerin zihinsel faaliyetleri de sürekli olarak canlı kalmaktadır. STEM eğitiminin öğrenciyi gerçek hayata hazırlamadaki etkisi ve katkısı çok büyüktür.
 

 
 
Sınav İlkokullarında STEM Eğitiminin Önemi
 
Sınav İlkokullarında gerçek hayatın bir simgesi olan STEM eğitimi dört özel disiplinin (bilim, mühendislik, matematik ve teknoloji) disiplinler arası ve uygulamalı bir yaklaşım modeli ile eğitimine dayanır. Bir eğitim sistemi olarak var olan STEM eğitiminin temelleri ve ön hazırlığı anaokulu yıllarında olmaktadır. Ancak akademik anlamda STEM’i öğretmeye başlamak için ilkokul yılları da iyi bir zaman dilimidir. İlkokul yıllarında öğrencilerde temel bilim ve matematik bilgisi oluşmaktadır. 
 
Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren oyun ile beraber keşfetmeye, sorgulamaya ve meraklarını gidermeye çalışırlar. STEM eğitimi çocukların zihinlerinde erken yaşlarda oluşan çalışma ve öğrenme biçimleri ile çok uyumludur. Çocuklarda STEM sevgisini beslemenin en iyi yolu ise merakı teşvik etmektir. İlköğretim döneminde STEM çalışmalarında çocukların oyun ile keşfetme, oluşan problemlerin çözümü, çoklu düşünme gibi beceriler kazandırılmaktadır.
 
Sınav İlkokullarında yapılan STEM çalışmalarında öğretmenin öğrencilere vereceği sevgi, projelere destek ile beraber yapılan STEM konularını anlamaya yönelik çalışmalar, bu eğitimin çocuklar tarafından çok daha rahat kavranılmasına yardımcı olmaktadır. STEM eğitiminin Sınav İlkokulları programına entegre edilmesi ile beraber çocuklar gelecekle ilgili meslek seçimlerini ve kariyer planlarını daha rahat bir biçimde oluşturabilmektedir.